So sánh ngày tháng trong PHP - Kiến thức lập trình

Hỗ trợ điện thoại Hỗ trợ kinh doanh P: (0243) 550 1189 M: (090) 550 1189

So sánh ngày tháng trong PHP

So sánh ngày tháng trong PHP

1, Giới thiệu

Hôm nay tôi gặp một vấn đề về ngày tháng trong dự án của chúng tôi, theo yêu cầu thì tôi phải xóa tất cả những sản phẩm đã hết hạn trong Database. Mỗi sản phẩm đều có 2 cột trong DB là start_dateexp_date để lưu ngày đăng kí và ngày hết hạn quảng cáo trên trang web. Cả hai cột đều lưu với kiểu Date.

Sau khi thực hiện câu truy vấn để lấy thông tin ngày hết hạn của mỗi sản phẩm, tôi sẽ có được các giá trị kiểu Date (yyyy-mm-dd) dưới dạng chuỗi (string). Việc tiếp theo là lấy 1 ngày làm mốc để có cơ sở so sánh các ngày với nhau. tôi lấy ngày hôm nay làm mốc. Như vậy nếu ngày hết hạn trước ngày hôm nay thì tôi sẽ xóa sản phẩm đó và ngược lại thì tiếp tục lưu trong Database.

2, Giải pháp

Tôi sử dụng hàm strtotime()  (String to time )  trong PHP để thực hiện công việc trên. Vì sao lại sử dụng hàm đó ? Có 2 lí do

  • Sau khi truy vấn CSDL thì kiểu Date trả về dưới dạng chuỗi
  • Hàm này sẽ trả về số giây bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/01/1970 đến thời điểm bạn so sánh, hiểu đơn giản là nếu bạn viết strtotime(2011-08-15) thì nó sẽ trả về tổng số giây từ 00:00:00 ngày 01/01/1970 đến 15/8/2011.

3, Demo

Tôi sẽ viết 1 đoạn chương trình nhỏ để các bạn hiểu hơn

<?php
    $today = date("Y-m-d");
    $another_date = "2011-08-16";
    if ( strtotime($today) > strtotime($another_date) ) {
         echo "Yesterday";
    }
    else {
         echo "Tomorrow";
    }
?>

Kết quả trả về là Tomorrow.

4, Kết luận

Trên đây là cách sử dụng hàm chuyển một chuỗi về dạng ngày tháng và so sánh các ngày với nhau. Tùy vào yêu cầu mà bạn có thể tùy biến hàm này theo nhiều cách khác nhau.  Để tìm hiểu sâu hơn về các hàm ngày tháng tròn PHP , các bạn có thể đọc trên PHP Manual.

So sánh ngày tháng trong PHP
Rate: 4.5/5 based on 100 votes

các Kiến thức lập trình khác: